25/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Khảo sát, thống kê và đánh giá nguồn nấm Lim xanh, nấm Linh chi từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện thỏa thuận tài trợ nhỏ của Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ, số 18 AF-GA-017 ngày 01 tháng 12 năm 2018 về việc Phát triển chuỗi giá trị Nấm Linh Chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số, Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam xây dựng kế hoạch “khảo sát, thống kê và đánh giá nguồn nấm Lim xanh, nấm Linh chi từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Định danh và phân loại nấm linh chi từ tự nhiên; thống kê, đánh giá được trữ lượng nấm ở các địa phương.

2. Kết quả mong đợi:

01 báo cáo khoa học bao gồm đầy đủ thông tin liên quan; bao gồm: các loại nấm Lim xanh, Linh chi tự nhiên được định danh, phân loại; ước tính trữ lượng các loại nấm tự nhiên ở các huyện địa bàn khảo sát.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: tổ chức khảo sát thực địa vào ngày 10/01/2019 đến ngày 15/01/2019, từ 16 đến 20/1 tiến hành phân tích số liệu, mẫu vật và viết báo cáo.

- Địa điểm: triển khai thực hiện khảo sát thực địa ở các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Đại Lộc, Tây Giang.

4. Chương trình khảo sát, thống kê và đánh giá:...

5. Thành phần, số lượng

Đại diện công ty: 2 người

- Ông Đào Duy Linh: Giám Đốc công ty

- Ông Thái Viết Hiếu: Giám Đốc kỹ thuật

Đại diện chuyên gia tư vấn: 2 người

- Ông Phạm Ngọc Dương: Trưởng phòng thí nghiệm Nấm Vườn quốc gia Cát Tiên

- Bà Nguyễn Hồng Mai: Giảng viên Khoa CNSH & MT Đại Học Nha Trang

Đại diện người dân địa phương trên địa điểm khảo sát

- Mỗi xã 1 người

IV. Kinh phí

Thực hiện theo nguồn tài trợ quy định của dự án

V. Tổ chức thực hiện

- Các cán bộ của Công ty nấm lim xanh Quảng Nam sẽ kết hợp với các chuyên gia trong nước tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua khảo sát thực địa và phỏng vấn thông tin từ người dân địa phương.

- Chọn đại diện mỗi huyện 01 người am hiểu, có kinh nghiệm về nấm lim xanh, nấm linh chi và hiểu biết về địa bàn cùng tham gia vào đoàn khảo sát.

- Mỗi huyện sẽ tiến hành lập 01 tuyến điều tra tự nhiên có sự tham gia của người dân bản địa, các chuyên gia sẽ tiến hành thu thập các mẫu nấm ngoài tự nhiên, quan sát, chụp hình, ghi nhận các mẫu vật ngoài thực địa từ đó sẽ tiến hành định danh, phân loại và đánh giá sơ bộ đa dạng về loài của nấm linh chi trong tự nhiên.

- Các phiếu khảo sát về sản lượng nấm linh chi tự nhiên thu hái trên địa bàn sẽ được phỏng vấn tại các đầu mối tiêu thụ, các công ty thu mua, phân phối nấm linh chi trên các địa bàn khảo sát (trong đó tập trung ở các công ty thu mua, phân phối nấm linh chi tại các huyện). Từ những kết quả thu thập được tiến hành đánh giá sơ bộ về sản lượng nấm linh chi thu hái từ tự nhiên trên các địa bàn khảo sát.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Khảo sát, thống kê và đánh giá nguồn nấm Lim xanh, nấm Linh chi từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong Dự án : Phát triển chuỗi giá trị Nấm Linh Chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số”.