05/01/2019

Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ - Thông tin gói Tài Trợ

1/ Tên gói tài trợ:

Phát triển chuỗi giá trị nấm Linh chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số. (Theo Hợp đồng tài trợ cố định số: 18-AF-GA-017, ngày 01/12/2018 giữa Đơn vị thực hiện Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ với Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam.

2/ Qui mô dự án:

Dự án được thực hiện ở 08 xã của 05 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam:

  + Huyện Nam Giang: thị trấn Thạnh Mỹ

  + Huyện Đông Giang: xã A Ting

  + Huyện Tiên Phước: xã Tiên Mỹ và Tiên Phong

  + Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn và Tam Trà

  + Huyện Phú Ninh: xã Tam Đại và Tam Dân

Số hộ hưởng lợi: 435 người trong đó dự kiến có khoảng 60 người dân tộc thiểu số.

3/ Nguồn vốn đầu tư:

Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng: 5.491.802.830 tỷ đồng; trong đó: nguồn vốn được Dự án Trường Sơn Xanh tài trợ là 2.310.325.773 tỷ đồng, ,nguồn vốn đối ứng của Phát triển chuỗi giá trị nấm Linh chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số là 3.181.477.057 tỷ đồng.

4/ Thời gian thực hiện:

21 tháng, từ tháng 11/2018 đến tháng 08/2020.

5/ Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Thu thập và tập hợp đầy đủ thông tin về các loại nấm Lim xanh, nấm Linh chi ở tỉnh Quảng Nam (thông qua thực hiện khảo sát thực địa ở các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Đại Lộc, Tây Giang.

- Thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ Sản xuất nấm Linh chi tại Quảng Nam, làm chủ công nghệ về phân lập, tạo giống và tuyển chọn giống nấm từ các loại nấm Linh chi địa phương và công nghệ nuôi trồng các loại nấm Lim xanh Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst), nấm Linh chi tại địa phương thông qua hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế;

- Xây dựng 2 mô hình áp dụng Kỹ thuật Khai thác Bền vững nấm Linh chi tự nhiên từ rừng cho hai nhóm hộ gia đình (bao gồm 30 người tham gia, chủ yếu là người dân tộc thiểu số) ở 2 huyện Đông Giang và Nam Giang. Theo đó thu nhập hàng năm của 30 hộ tham gia 2 mô hình này tăng khoảng 30% nhờ vào việc ứng dụng kỹ thuật khai thác nấm Linh chi bền vững;

- Thành lập được 2 tổ hợp tác trồng nấm Linh chi áp dụng công nghệ cao, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 60 lao động ở hai huyện Đông Giang, Nam Giang (có ít nhất 50 người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, bao gồm 30 người tham gia mô hình khai thác nấm Linh chi bền vững), dự kiến tăng thêm 30% tổng thu nhập hàng năm của người làm nấm Linh chi;

- Thu hút 375 nông dân (ít nhất 30% là phụ nữ) ở các địa phương thuộc Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ bao gồm các huyện Tiên Phước, Núi Thành và Phú Ninh tham gia tập huấn kỹ thuật nuôi trồng nấm; tổ chức các hộ thành 15 Tổ hợp tác (Tổ HT) sản xuất nấm Linh Chi và các loại nấm ăn;

- Tổ chức được được ưu tiên các hộ gia đình dân tộc thiểu số (150 hộ được mong đợi tham gia vào 15 nhóm và thu nhập hàng năm được mong đợi tăng tối thiểu 25%);3 kênh phân phối sản phẩm ở thị trường trong nước và ít nhất 1 kênh xuất khẩu sản phẩm nhằm đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm ổn định. Từ đó đảm bảo được các hợp đồng sản xuất hỗ trợ người trồng nấm bán được tất cả các sản phẩm và giảm được rủi ro.

6/ Kết quả mong đợi:

- Thu thập và tập hợp được thông tin đầy đủ và chi tiết thông tin về các loại nấm Lim xanh và nấm Linh chi ở tỉnh Quảng Nam;

- Thành lập được Trung tâm Chuyển giao công nghệ nấm Linh chi Quảng Nam;

- Xây dựng được 2 mô hình của 2 nhóm hộ (có 30 người tham gia chủ yếu là người dân tộc thiểu số) ở 2 huyện Đông Giang và Nam Giang, áp dụng Kỹ thuật Khai thác Bền vững nấm Lim xanh và nấm Linh chi từ rừng;

- Thành lập được 2 tổ hợp tác trồng nấm Linh chi áp dụng công nghệ cao, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 60 lao động ở hai huyện Đông Giang, Nam Giang (chủ yếu người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, bao gồm 30 người tham gia mô hình khai thác nấm Linh chi bền vững).

- Thu hút 375 người (ít nhất 30% là nữ giới) phần lớn là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Tiên Phước, Núi Thành và Phú Ninh trong vùng Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ tham gia nuôi trồng và sản xuất nấm Linh Chi và các loại nấm ăn sau khi tham gia tập huấn và được tư vấn kỹ thuật từ Công ty;

- Tổ chức được 3 kênh phân phối sản phẩm ở thị trường trong nước và ít nhất 1 kênh xuất khẩu sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm ổn định; từ đó đảm bảo hợp đồng bao tiêu sản phẩm và giảm rủi ro cho người sản xuất ở các địa phương.

6/ Kế hoạch thực hiện dự án:

Để có cơ sở tổ chức thực hiện dự án Công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể và đang xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động cụ thể để hoàn thành các mốc thanh toán theo đúng thời gian quy định.

7/ Tổ chức thực hiện:

- Ông Đào Duy Linh Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm quản lý chung tất cả hoạt động của công ty và Dự án.

- Các thành viên thuộc Ban quản trị công ty trực tiếp quản lý quá trình thực hiện của dự án. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong công ty thực hiện đúng kế hoạch công ty ban hành để đảm bảo tiến độ dự án.Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phụ trách các hoạt động tập huấn, thuê giảng viên, tài liệu,...

- Các thành viên nằm trong đội kỹ thuật sản xuất, kế toán, hành chính văn thư: Chủ động thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, rà soát danh sách, các hộ tham gia. Báo cáo các hoạt động với Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ theo kế hoạch và mốc thời gian đã có sẵn.

8/ Tiến độ thực hiện: 

- Công ty đã tiến hành khảo sát chọn địa bàn tham gia dự án. Qua khảo sát bước đầu cho thấy dự án nhận được sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương. Qua trao đổi bước đầu với lãnh đạo và các thôn dự án cũng nhận được những phản hồi tích cực.

Địa điểm được chọn: 05 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam:

  + Huyện Nam Giang: thị trấn Thạnh Mỹ

  + Huyện Đông Giang: xã A Ting

  + Huyện Tiên Phước: xã Tiên Mỹ và Tiên Phong

  + Huyện Núi Thành: xã Tam Sơn và Tam Trà

  + Huyện Phú Ninh: xã Tam Đại và Tam Dân.

- Ngày 24/12/2018 đã tổ chức hội thảo khởi động dự án với sự tham gia của 39 đại biểu của các bên liên quan.

9/ Khó khăn, thách thức:

Ban đầu mới tiếp cận dự án và những quy định của Dự án Trường Sơn Xanh nên chưa làm quen được với công việc và những quy định của dự án nên còn nhiều thiếu sót.

10/ Kiến nghị:

Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo các nội dung cần thực hiện để công ty hoàn thành tốt và kịp thời kế hoạch đề ra.
Trên đây là báo cáo khởi động dự án “Phát triển chuỗi giá trị nấm Linh chi Quảng Nam, gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số” của công ty TNHH MTV Nấm Linh Chi Quảng Nam. Kính trình Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.